ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางนงนุช พรรคฐิน ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับกลุ่มเกษตรกรในโครงส่งเสริมเกษตรฯในพื้นที่ อ.สังขะ,ลำดวน,เมืองสุรินทร์และอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเกษตรกรจะได้ปศุสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำถิ่นเชื่อมร้อยทั้งระบบการผลิตอย่างมีธรรมาภิบาล ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

temp cf4b3598a1fa15f064fc2c266242e161b 4784196859835086510 158707744129150 temp cf4b3598a1fa15f064fc2c266242e161b 4784196859835086510 158707745015227 temp cf4b3598a1fa15f064fc2c266242e161b 4784196859835086510 158707746184535
temp cf4b3598a1fa15f064fc2c266242e161b 4784196859835086510 158707747725688 temp cf4b3598a1fa15f064fc2c266242e161b 4784500704214231053 203225732597111 temp cf4b3598a1fa15f064fc2c266242e161b 4784500704214231053 203225733910034
temp cf4b3598a1fa15f064fc2c266242e161b 4784196859835086510 158707746945688 temp cf4b3598a1fa15f064fc2c266242e161b 4784196859835086510 158707747651535 temp cf4b3598a1fa15f064fc2c266242e161b 4784196859835086510 158707748260458