วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่ม รับการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ และรับการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส.จากปศุสัตว์เขต ๓ นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ และคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทร์โกเบครบวงจร ตำบลสลักได อ.เมืองสุรินทร์ ตามโครงการกู้เงินกองทุน FTA เพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ

S 126312551 S 126312544 S 126312546
S 126312547 S 126312548 S 126312550