วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วย นายศิวเทพ วงศ์พรหม ปศุสัตว์อำเภอสังขะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เข้าร่วมคณะตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่การระบาด 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ.2562-2564) ปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานคณะตรวจติดตามฯในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ อาทิ กรมควบคุมโรค, สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการตรวจติดตามฯ

S 46817301 S 46817303
S 46817304 S 46817305