วันที่ 6 กันยายน 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ อาคารเรียนรวม100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 500 โด๊ส ทรงถ่ายรูปร่วมกับคณะแพทย์ สัตวแพทย์ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ ทรงฟังการบรรยายสรุปการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและโรคของสัตว์ บรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสด็จ ฯ ไปยังพลับพลาทรงงาน ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และทําการผ่าตัดให้กับสุนัข สมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับพระตำหนักที่ประทับ ณ โครงการชลประทานสุรินทร์อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งภายในงานมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยเป็นการบูรณาการของหน่วยงานภายในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ทั้ง 8 จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ และหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 5 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย


509566
508784 509218 509354
509356 509475 509481