วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นางวชิราภรณ์ นองมัน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี ร่วมตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม(GAP) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรี จำนวน 2 ฟาร์ม

ได้แก่ 1.ฟาร์มสุรชัย เกตศิริ 164 ม.7 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี

       2.ฟาร์มแพเพชร ทีทอง 53 ม.10 ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี

พบผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ซึ่งจะได้นำเสนอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เพื่อพิจารณาให้การรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐาน(รับรองใหม่)ต่อไป

S 22913053 S 22913055 S 22913060
S 22913057 S 22913059 S 22913062