ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 2/2563

**********************************


1. รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)   

2. รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
     2.1 หลักฐานขั้นตอนการวางแผน
           2.1.1 ประชุมคณะทำงาน
           2.1.2 ขออนุมัติโครงการ
           2.1.3 หนังสือแจ้งแผน
           2.2.4 หนังสือแจ้งการอบรม
   

     2.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
            2.2.1 อบรมผู้ปฏิบัติ
            2.2.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน e-Learning
            2.2.3 ขั้นตอนการเข้าอบรม
            2.2.4 สรุปรายงานผลการอบรม
   

     2.3  หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
            2.3.1 ใบประกาศ
            2.3.2 แบบติดตามผลในการฝึกอบรม

 

     2.4  หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

            2.4.1 แบบประเมินติดตาม

 

     2.5 โครงการดีเด่น
 

        2.6 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD + แบบฟอร์มสรุปผล