ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 2/2561
เพิ่มศักยภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติควาบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ประจำปี 2561

 

* รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 2/2561
*

 การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรจังหวัดสุรินทร์ รอบการประเมินที่ 2/2561

    - ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรจังหวัดสุรินทร์
     - รายงานการประชุม และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
* รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
* แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
* การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 
     - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (IDP A)
     - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP B)