ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 1/2562


รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)  

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)     

แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ     

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย     

  • แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (IDP A)
  • แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP B)

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยขน์ในการปฏิบัติงาน

สรุปการติดตามการประเมินผล