นายนภดล ดาวกระจ่าง
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
ปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

somtud 

น.สพ.สมทัศน์ อย่างสุข
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
(ช่วยราชการที่สนง.ปศจ.สุรินทร์)

      

 

 

 

 

     นางสาวสุวรรณา  โต๊ะงาม
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

นายทวีชัย  ทนงค์
เจ้าพนักงานสัตวบาล


 

 

 

 

                                       นายสุชาติ  พิทักษ์
                                      เจ้าพนักงานสัตวบาล