-ว่าง-
ปศุสัตว์อำเภอศรีณรงค์
-ว่าง-
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
ไปช่วยราชการที่ อ.สนม

นายศักรนันทน์ หาญบาง
เจ้าพนักงานสัตวบาล