วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จรูญวิทย์นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมดำเนิน"รายการสนทนาภาษาเกษตรกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์" ซึ่งออกอากาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์โดยชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของโรคลัมปี สกินตามสโลแกนที่ว่า "โรคลัมปี สกิน เป็นแล้วรักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดต่อถึงคน"ซึ่งได้ชี้แจงมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคและประกาศเขตโรคระบาดของจังหวัดสุรินทร์

81599 81600 81601
81602 81604  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือด้านอาหารช้างและสุขภาพช้างของกลุ่มผู้เลี้ยงช้างซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 หรือ COVID-19 โดยนายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นผู้แทนมอบอาหารช้างซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เป็นจำนวนกว่า 10 ตัน เพื่อให้การช่วยเหลือช้างที่ได้รับผลกระทบฯดังกล่าว ณ บ้านขุนไชยทอง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีช้างซึ่งได้รับความช่วยเหลือ เป็นจำนวนกว่า 37 เชือก

79531 79532 79533
79534 79535 79536
79537 79538 79539

               วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายจำลอง  ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นำทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ หน่วย DHHU ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค Lumpy skin แจ้งมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมป้องกันโรคตามพรบโรคระบาดสัตว์ 2558 พร้อมทั้งแจกเวชภัณฑ์และควบคุมกำจัดสัตว์พาหะแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะนำโรค lLumpy skin ในโค กระบือเพื่อเป็นการตัดตอนการระบาดของโรคแก่สมาชิกสหกรณ์โคนมรัตนบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมรัตนบุรีจำกัดเป็นอย่างดี

64628 64632 64636
64636 64638 64634
     

          วันที่ 20 เมษายน 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้น.สพ.จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับนายเชษฐา สงวนศิริ ปศุสัตว์อำเภอบัวเชด และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบัวเชด สอบสวนโรคและบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรซึ่งเป็นวัดที่เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งในแต่ละปีจะมีทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไป นักท่องเที่ยวแสวงบุญ หรือมีผู้ปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ เข้ามาเป็นจำนวนมาก ภายใต้การดูแลของพระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขันติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสุรินทร์ ผลการการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

44393 44410 44474
44514 44520 44549
     

เนื้อหาอื่นๆ...