วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และน.สพ.สมทัศน์ อย่างสุข นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ทางอาการตามนิยามประชาสัมพันธ์ความรู้ และการดำเนินการพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะนำโรคในตลาดนัดโค-กระบือ องค์การบริหารส่วนตําบลราม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

16906 16905 16907
16911 16915 16914

 

             วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันช้างไทยซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มีภารกิจดูแลสุขภาพช้างและควบคุมช้างอาละวาดในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน โครงการโลกของช้าง ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

15262 15263 15264
15265 15266  

            วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 นายจำลอง  ผูกดวง  ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์  นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  พร้อมด้วยนายศิวะเทพ  วงศ์พรหม ปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี  ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖๐๐ น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

4270 4271 4272
4273 4274 4275

              วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายจำลอง ผูกดวงปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมรับการตรวจราชการของนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 13 เป็นประธานการประชุมรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับการตรวจติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

13627 13628 13629
13630 13631 13632

 

 

               วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานโครงการอบรม ผู้ประกอบการหลักสูตรส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) และผลักดันให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เกิดการปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าเนื้อสัตว์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ทั้งนี้ได้มอบป้ายสัญลักษณ์โครงการปศุสัตว์ OK แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามโครงการดังกล่าว

S 6348858 S 6348860 S 6348863
S 6348864 S 6348862 S 6348861