วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำลองผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒภาพสินค้าปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์โอเค เพื่อประกอบอาหารในสถานประกอบการ ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

S 5636207 S 5636209
S 5636210 S 5636211

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำลองผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  พร้อมด้วยนางวชิราภรณ์  นองมัน  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายธีระ  กงแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มจังหวัดสุรินทร์  ร่วมตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร(GAP) ในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จำนวน 1 ฟาร์มสุภาพฟาร์ม  ต.ไพรขลา  อ.ชุมพลบุรี  กำลังการผลิต 1,200 ตัวต่อรุ่น  พบข้อบกพร่อง ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองต่อไป

S 5636101 S 5636103
S 5636104 S 5636105

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางวชิราภรณ์ นองมัน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายธีระ กงแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ นายธนวิทย์ มะลิซ้อน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ นายจักรวาล ตีทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมตรวจติดตาม โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ประจำปี 2564 ในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง สถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 11 แห่ง พบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK ทุกแห่ง

 S 5365812  S 5365814 S 5365820 
 S 5365815 S 5365817 S 5365819
 S 5365819  S 5365820  

             วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายนายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางวชิราภรณ์ นองมัน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายธีระ กงแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ นายเผ่าพันธุ์ จิรเศรษฐเมธากุล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพลบุรี ร่วมตรวจติดตาม โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ประจำปี 2564 ในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง สถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK อำเภอชุมพลบุรีจำนวน 3 แห่ง พบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK ทุกแห่ง

S 5619738 S 5619740 S 5619741
S 5619742 S 5619743 S 5619744

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำลองผูกดวงปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในโครงการทำหมันสุนัขและแมวซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมกับเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ กรมปศุสัตว์(กองสวัสดิภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์)​ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดย คณะกรรมการควบคุมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งมีสุนัขและแมวจรจัดและมีเจ้าของมาลงทะเบียนรับบริการเป็นจำนวนมาก

193254 193255 193256
193257 193260 193261