วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์, นายสมพร  แสงสง่า หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สุรินทร์    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ ปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิและปศุสัตว์อำเภอสังขะ ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการค้าสัตว์ ที่มีระบบป้องกันโรคตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด(ตลาดนัดโค-กระบือ)ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ทั้ง 4 แห่ง เพื่อเน้นย้ำมาตรการเข้มงวดการควบคุม ป้องกันการระบาดของติดต่อในโค กระบือ ที่สำคัญ เช่นโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม และมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

192479 192480 192481
192482 192483 192484

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายธีระ กงแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ นายเผ่าพันธุ์ จิรเศรษฐเมธากุล ปศุสัตว์อำเภอชุมพลบุรี และ นายสัญชัย หวังชูชอบ ปศุสัตว์อำเภอจอมพระ ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 1/2564 ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี 1 แห่ง และอำเภอจอมพระ 4 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักการ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 อย่างเข้มงวดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การต่อใบอนุญาตฯ ที่จะหมดลงในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 พร้อมทั้งได้เข้มงวดตามมาตรการยกระดับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในโรงฆ่าสุกร และกำชับผู้ประกอบการให้ปฎิบัติตามมาตรการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) จังหวัดสุรินทร์ ที่สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด

S 5087327 S 5087329 S 5087331
S 5087333 S 5087334 S 5087335
S 5087330 S 5087332  

                วันที่ 22 มกราคม 2564 นายลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด​​สุรินทร์ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคภาคปศุสัตว์ในพื้นที่และการส่งออกภาคปศุสัตว์ชายแดนไทย-กัมพูชา แก่ ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภาคปศุสัตว์ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

DSC 6212 DSC 6219 DSC 6221
DSC 6228 DSC 6246 DSC 6248
DSC 6250 DSC 6260  

                  วันที่ 22 มกราคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายธีระ กงแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ นายอุทัย ลุนราศรี ปศุสัตว์อำเภอลำดวน นายอภิรักษ์ ศรีโกตะเพชร เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการปศุสัตว์อำเภอศรีณรงค์ และ นายกิตติ บัวแสงใส สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการปศุสัตว์อำเภอสำโรงทาบ ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 1/2564 ในเขตพื้นที่อำเภอลำดวน 2 แห่ง อำเภอศรีณรงค์ 1 แห่ง และอำเภอสำโรงทาบ 1 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักการ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งได้เข้มงวดตามมาตรการยกระดับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในโรงฆ่าสุกร และกำชับผู้ประกอบการให้ปฎิบัติตามมาตรการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) จังหวัดสุรินทร์ ที่สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำวางผังโรงฆ่าสัตว์แก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างโรงฆ่าสุกรในพื้นที่อำเภอศรีณรงค์ด้วย

S 5087306 S 5087308 S 5087309
S 5087310 S 5087311 S 5087312
S 5087313 S 5087314  

               วันที่  21 มกราคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง  ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้นายสุพิน นองมัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  และนายทวีศักดิ์ โสรเนตร ปศุสัตว์อำเภอเขวาสินรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ   นายสุพรชัย  ฟ้ารี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ รับการคัดเลือกการประกวดกิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ และโครงการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับเขต 3 ของนายศิริคมสันต์ หาสุข เลขที่ 47 หมู่ที่ 11ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์  

140087 140088 140090
140091 140093 140094
140096 140100