วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำดวน และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ อำเภอลำดวน ได้ร่วมอบรมเกษตรกร จาก 5 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย เกษตรกรจากอำเภอชุมพลบุรี,ท่าตูม, จอมพระ, เขวาสินรินทร์ และเกษตรกรอำเภอลำดวน ในหัวข้อการเลี้ยงสัตว์ และศึกษาดูงาน ที่บ้านคุณจำเริญ ชัยหาญ ประธานเกษตรกรปราดเปื่อง (Smart Farmer) ที่ ม.1 บ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โดยมีเกษตรกรเข้ารับฟังการบรรยาย และดูงานทั้งสิ้น 43 คน

82162 82167
82168 82171
1802667 1802665
   
   

          วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "หลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่" จำนวน ๗๔ ราย ณ ศูนย์ ศพก.นางอัญชัน สุขจันทร์ บ้านจารย์ ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

S 25935874 S 25935875
S 25944070 S 25944071

 

 

             ในวันที่ 4-6  พฤษภาคม 2562 น.สพ. ประเสริฐ  สรรเพชุดาญาณ  ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ และ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

 6204  6214  140020
 231335  197271  6211
 S 25460738  S 25460739  S 25501699
 S 25501701  S 25501700  231322

             วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smat Farmer) ครั้งที่ 2 โดยการศึกษาดูงานที่ศูนย์ ศพก. นายสงวน ศิริทวี บ้านเกาะ  ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จาก อ.โนนนารายณ์ ,อ.สนม,อ. สำโรงทาบ และ อำเภอศรีณรงค์

S 25583643 S 25583644
8 5 2562 S 25583631
S 25583632 S 25583635

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smat Farmer)  ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จากทุกอำเภอ จำนวน 100 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

S 25133065
S 25141250 S 25133079 S 25133076
S 25133078 S 25133092 S 25141265