วันที่ 3 เมษายน 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่(โคเนื้อ) โดยมี นส.พ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และศึกษาดูงาน ณ S.J.ดวงใจฟาร์ม บ้านกระทม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป้าหมายเกษตรกร อ.กาบเชิง จำนวน 42 คน การอบรมครั้งนี้ เน้นเรื่อง การพัฒนาการผลิต พัฒนาระบบการจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน GFM และพัฒนาด้านการตลาด

S 23052290 S 23052294 S 23052292
S 23052324 S 23052297 S 23052296
490152 490154 685551
490156 S 23052299 S 23052300

              วันที่ 3 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์สัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นผู้แทนร่วมโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 อำเภอสนม โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองจำนวน 5 ตัว พร้อมเวชภัณฑ์สัตว์จำนวน 1 ชุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ เป็นประธานในพิธี

3 4 2562 2 205058
205056 205055

         วันที่ 3 เมษายน 2562 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์กิจกรรมหลัก:ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบครบวงจรจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมย่อย 1 : ส่งเสริมการผลิตไก่พื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ 
-ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย.62 ดำเนินการโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ จังหวัดสุรินทร์

40724 S 74579979 40725
40726 40727 40729
40730 40728 S 74629127

           วันที่ 3 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์สัตว์จังหวัดสุรินทร์นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 9 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านนานวน ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันฟรี แก่ สุนัข แมว ให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ และ แจกจ่ายเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ เป็นประธานในพิธี

205019 205020 205023
205015 205016 205017

        วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๒ พิธีมอบกรรมสิทธิ์และสัญญายืมกระบีอโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตาม พระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านว่านตำบลบุกแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง เป็นประธานในพิธี นายประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยนายอำเภอจอมพระ หัวหน้าส่วน ประธานกลุ่มและ สมาชิกกลุ่มธนาคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ้านว่าน โดยมอบกรรมสิทธิ จำนวน ๓๐ รายและสัญญายืม จำนวน ๓๐ ราย

S 22962179 S 22962186 S 22962182
S 22962181 S 22962184 S 22962188
S 22962215 S 22962183 S 22962195
S 22962217 S 22962216 S 22962192

เนื้อหาอื่นๆ...