วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุม EOC โรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมไอยรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เวลา 09.30 น. โดยมี นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

127529 127531 127537
127531 127536 127532

          ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 316 ราย ดังนี้

1. วันที่ 24 เมษายน 2562
    อำเภอเมืองสุรินทร์ 40 ราย
    อำเภอปราสาท 36 ราย
    อำเภอรัตนบุรี 24 ราย
    อำเภอโนนนารายณ์ 10 ราย
    รวมทั้งหมด 110 ราย
2. วันที่ 25 เมษายน 2562
    อำเภอสังขะ 24 ราย
    อำเภอท่าตูม 20 ราย
    อำเภอสำโรงทาบ 20 ราย
    อำเภอจอมพระ 18 ราย
    อำเภอชุมพลบุรี 18 ราย
    รวมทั้งหมด 100 ราย
3.วันที่ 26 เมษายน 2562
    อำเภอศีขรภูมิ 30 ราย
    อำเภอสนม 14 ราย
    อำเภอกาบเชิง 12 ราย
    อำเภอบัวเชด 12 ราย
    อำเภอลำดวน 10 ราย
    อำเภอศรีณรงค์ 10 ราย
    อำเภอพนมดงรัก 8 ราย
    อำเภอเขวาสินรินทร์ 10 ราย
    รวมทั้งหมด 106 ราย
รวมอาสาปศุสัตว์ประจำตำบลทั้งสิ้น 316 ราย
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายสัตวแพทย์ประเสริฐ  สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

5 4 136494
 136500  15  DSC 8585
 1  6  9
 12 7 10

               วันที่ 8 เมษายน 2562 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

875968 DSC 2450 S 6160475
S 23519258 S 23519260 S 23519259

                 วันที่ 19 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 2 สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง 17 อำเภอ ในจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศวพ.สุรินทร์) ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ด่านศุลกากรช่องจอม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 2 สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามแนวชายแดน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ หลังพบการแพร่ระบาดในประเทศจีน มองโกเลีย เวียดนาม และล่าสุดยังพบการระบาดที่ จังหวัดรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา จึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะระบาดเข้าสู่ประเทศไทย โดยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก และเป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและการรักษาที่จำเพาะ ในประเทศที่พบการระบาดจะก่อความเสียหายรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม

1648953 56915792 10211102706042619 4065780208928555008 n 57246996 10211102706762637 7336767356703604736 n
57577010 10211102709042694 5398127992415191040 n 57602709 10211102705122596 226733685787852800 n 57674146 10211102710322726 7850511755305287680 n
58019523 10211102709722711 5013871854151008256 n 57377442 10211102710722736 3253433234184208384 n ASF 190422 0035 

            วันนี้ 9 เมษายน 62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดย น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายบุญธรรม เนาว์สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบครบวงจรหวัดสุรินทร์ หลักสูตร : ส่งเสริมสมาชิกผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองรายใหม่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือจังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 100 ราย

S 76349453
S 76349445 S 76349458 S 76349460
S 76349461 S 76349457 S 76349455

เนื้อหาอื่นๆ...