วันที่ 1 เมษายน 2562 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ Thailandpostmart" ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 โดยได้รับเกียรติจากนายจำลอง ผูกดวง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 กล่าวรายงานในการอบรมฯ ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 100 ราย

    ในการสัมมนาได้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในยุคตลาด 4.0 ขั้นตอนการขายสินค้าบนแอพลิเคชั่น Thailandpostmart และขนส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย, ภาคปฏิบัติ การสมัครขายของบนแอพลิเคชั่น Thailandpostmart, ฝึกการถ่ายภาพเพื่อประกอบการขายออนไลน์, และการฝึกบรรยายเนื้อหาของสินค้า (Story telling) โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด และบริษัท บีอีซีเทโร ประเทศไทย จำกัด

S 18006020 S 18006022 S 18006021
S 18006023 S 18006024 S 18006025
S 18006028 S 18006027 922760
922756 922758 S 18006026

             เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าตูม ปศุสัตว์อำเภอท่าตูมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลท่าตูมตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน

201878 201879
201880 201881
   

                  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สพ.ญ.ทัศนา พูนสิรินาวิน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ และปศุสัตว์อำเภอสังขะ ตรวจให้คำแนะนำการดำเนินการสถานกักกันสัตว์เอกชน ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2555 เกณฑ์ตรวจรับรองสําหรับสถานกักกันสัตว์เพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักรเพื่อการนําออกนอกราชอาณาจักร หรือเพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด ของฟาร์มแพะ แกะ สายล้อมเงินฟาร์ม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

19 3 2562 1
19 3 2562 2 19 3 2562 3
19 3 2562 4 19 3 2562 5

         วันที่ 27 มีนาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่(ไก่พื้นเมือง) ปีงบประมาณ 2562 และโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก   ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมครบวงจรบ้านกะทม    ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป้าหมาย เกษตรกร อำเภอกาบเชิง จำนวน 54 ราย  และอำเภอลำดวน 10 ราย

S 22396930 S 22421521
S 22396931 S 22421512
S 22421514 S 22421513

              เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมพิธีเปิด (Kick Off) โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาท สำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และโรงพยาบาลอำเภอปราสาท จัดกิจกรรมพิธีเปิด (Kick Off) โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ โดยจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดพิธี

 12 3 62 1  12 3 62 2  12 3 62 3
 12 3 62 4  12 3 62 5  12 3 62 6