เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกรเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ (ศพก.) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ นางรำพึง อินทร์สำราญ บ้านกระเบื้อง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี โดยมีเกษตรกร จาก อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.จอมพระ เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน อำเภอละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน

S 15138827
S 15138828 S 15138826 S 15138825
  S 15138829  

              เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมการแปรรูป ทำไข่เค็มสมุนไพร ให้กับ กลุ่มแม่บ้าน และเด็กยุวเกษตรกร โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

S 15081477
 S 15081475  S 15081476

         เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์สัตว์จังหวัดสุรินทร์ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ณ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันฟรี แก่ สุนัข แมว ให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ และ แจกจ่ายเวชภัณฑ์ปศุสัตว์

 0023  0032  0013
 0005  0012  0014
 0002  0003  0029

 

 ที่มา : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

                เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมเกษตรกรเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ด้านปศุสัตว์ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) นางวาฐินี บุดดาหลู่ ต.ตาคง อ.สังขะ โดยมีเกษตรกร จาก อ.สังขะ อ.บัวเชด อ.ลำดวน อำเภอละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน

S 14974986
S 14974985 S 14974984

 

 

                  เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการซแรย์อทิตยา ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ได้รับมอบหมายภารกิจและถวายงานดังต่อไปนี้

             1.แต่งตั้งนายสัตวแพทย์เวรดูแลสุขภาพสุนัขทรงเลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 โดยมีการประสานโรงพยาบาลสัตว์ใบเตยเป็นโรงพยาบาลสำหรับส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน

              2.การควบคุมสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงมอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ดำเนินการทุกที่หมายได้แก่โครงการชลประทานสุรินทร์ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ม.ราชมงคล สุรินทร์และโครงการซแรย์อทิตยา ซึ่งได้มีการดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

             3.การตรวจสุขภาพสัตว์โคเนื้อซึ่งจะประทานและรับถวายจากเกษตรกร รายละเอียดดังต่อไปนี้
               -สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์วมกับโครงการซแรย์อาทิตยาคัดเลือกเกษตรกรจำนวน 1 ราย เพื่อรับประทานโคเนื้อจำนวน 2 ตัว เพศผู้ 1 เพศเมีย1 ซึ่งเป็นโคเนื้อของโครงการซแรย์อาทิตยาโดยใช้ข้อกำหนดระเบียบตามโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯโดยโคเนื้อดังกล่าวได้รับการตรวจสุขภาพและมีใบทะเบียนประวัติเรียบร้อย ได้แก่ นางอี มีสง่า 208 หมู่ 13 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
        -สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ประสานตรวจสุขภาพและทำทะเบียนประวัติโคเนื้อพันธุ์วากิวของ นายวิชัยและนางดารุณี อยู่ปูน กัปตันฟาร์ม         อ.เขวาสินรินทร์ ซึ่งถวายจำนวน 2 ตัว

      4.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ประสานบริษัทเอกชนถวายโรงเรือนไก่ไข่ สำหรับโรงเรือนไก่ไข่ บริษัท เบทาโกร จำกัด ได้ถวายโรงเรือน 2 หลัง พร้อมปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไก่ไข่พันธุ์ลูกผสม 1,000 ตัว, อาหารสัตว์ และยา ปัจจุบันไก่ไข่มีอายุ 59 สัปดาห์ ให้ผลผลิต 21,700 ฟอง

 

S 13361167 113528 S 13361156
S 13328388 S 13328390 S 13361159
81486 113539 113541

 

 ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

เนื้อหาอื่นๆ...