เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 วันช้างไทย นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมในงานวันช้างไทย ดูแลสุขภาพและควบคุมช้างอาละวาด ร่วมกับสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ณ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

14 3 62 1 14 3 62 2
14 3 62 3 14 3 62 4

                   เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณงาน อาทิ เช่น กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านกระเบื้อง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอพระราชทาน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวาย เป็ดเทศกบินทร์บุรี จำนวน ๑๒ ตัว และ หมูดำเชียงใหม่ จำนวน ๔ ตัว เพื่อ ทรงใช้ประโยชน์ตามที่ทรงมีพระราชวินิจฉัย ต่อไป

5 02 62 001
5 02 62 002 5 02 62 004 5 02 62 006
5 02 62 007 S 20692999 S 20701193

 

 

            เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราสาท ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)ในอำเภอปราสาทจำนวน 3 แห่ง เพื่อให้ได้เนื้อสุกรที่มีคุณภาพส่งต่อปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

93882 93881
4862 93883

             วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดอบรม ”หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกอำเภอละหนึ่งราย ณ ศูนย์เรียนรู้เฉพาะด้านสุกร ของนางสาวพิมพ์จันทร์ประทุมทอง บ้านกะทม  ต.เฉนียง อ.เมือง

S 20250631
S 20250628 S 20250629
S 20250630

           เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานงานปศุสัตว์อำเภอบัวเชด จัดอบรมเกษตรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นทีเฉพาะ ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมสาธิตการทำอาหาร TMR สำหรับโคเนื้อ ที่ศาลาบ้านหนองหลวง ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

S 20127751
S 20127747 S 20127748
S 20127749 S 20127750