วันที่ 29 มกราคม 2562 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 และ น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันต์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง โดยมีกิจกรรมเกษตรผสมผสานพีช ประมง ปศุสัตว์ ชนิดสัตว์ที่ปศุสัตว์ให้การสนับสนุน โรงเรียนประกอบด้วย ไก่ไข่ขยายผลสู่ผู้ปกครองและเลี้ยงเพื่อบริโภค และที่เหลือจำหน่ายเพื่อเป็นเงินกองทุนหมุนเวียนด้านปศุสัตว์ ได้แก่ไก่ไข่แบบปล่อยลาน เป็ดเทศ ไก่พื้นเมือง และสุกร เป็นต้น

622085 622087 S 17252393
S 17129476 S 17129477 S 17129479
S 17129478 S 17129480 S 17129483
S 17129485 S 17129486 S 17129497

             เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดสุรนิทร์ จำนวน 39 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และทิศทางการพัฒนากฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขจากผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

 

385533 385582 385526
385526 385628  98490

              เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตามงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยมี น.สพ.ประเสริฐ  สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม

20190118 0016 20190118 0017
20190118 0009 20190118 0001

        วันที่ 18 มกราคม 2562 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการร้อม รำลึกถึงพระเกียรติคุณพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ชาติไทย ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี

1.3 1.2 1.1
1.4 1.5 1.6

              เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกรเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ (ศพก.) ที่ศูนย์ ศพก.นายศุภสิน ผดุงเมือง บ้านคลอง ต.ปรือ อ.ปราสาท โดยมีเกษตรกร จาก อ.ปราสาท อ.พนมดงรัก อ.กาบเชิง อ.เมือง เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน อำเภอละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน

  S 15220756  
S 15220757 S 15220758 S 15220759
  S 15220760