เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สนง.ปศจ.สุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรฟาร์มสาธิต ณ โรงแรมแลนด์บรีช ปากข่องรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

464943
35998 464946
464944 464945

                   เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์สัตว์จังหวัดสุรินทร์นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 6 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านตลุง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันฟรี แก่ สุนัข แมว ให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ และ แจกจ่ายเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ เป็นประธานในพิธี

169400 169404
169405 169407
169413 169408

             เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จัดอบรมแก่เครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 3 (พื้นที่อำเภอตอนเหนือของจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย อำเภอจอมพระ รัตนบุรี ท่าตูม ชุมพลบุรี โนนนารายณ์ และสนม) มีผู้เข้าอบรมจำนวน 150 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ณโรงพยาบาลท่าตูม

163466 163453 163570
163456 163458 163463
163455 163465 163457

           เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศจ.สุรินทร์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2562 ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ชนิดสุกร 2 แห่ง โค-กระบือ 1 แห่ง และสัตว์ปีก 1 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์  พ.ศ. 2555

390999 391013 391006
391008 391010 391011
391000 391005 391042
391001 391003 391012

        เมื่อวันที่ 15 กพ.2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ รุ่นที่ 3 จำนวน 33 ราย ดังนี้ อ.ชุมพลบุรี 4 ราย อ.ท่าตูม 4 ราย อ.จอมพระ 3 ราย อ.ศีขรภูมิ 7 ราย อ.ลำดวน 7 ราย อ.ศรีณรงค์ 5 ราย อ.เขวาสินรินทร์ 3 ราย

S 19398678 S 19398666
S 19398663 S 19398664