วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งมีเป้าหมายคือบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมทุก อปท. จำนวนทั้งสิ้น 332 ราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบโอวาทโดยมี นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีนายอำเภอเมืองสุรินทร์ นายสัตวแพทย์เทอดศักดิ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 หัวหน้ากลุ่มฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

205331 205332 205333
205334 205335 205335
205337 285641 205336

                  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำลอง  ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนังานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ติดตามกิจกรรมพัฒนาระบบโคนม(key farm) และกิจกรรมสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (young Dairy Kamers) ปี 64  ของสหกรณ์โคนมรัตนบุรี จำกัด อำเภอรัตนบุรี รวม 3 ฟาร์ม 

267253 155873 155881
155907 155910 155911
267262 267263 267270

             วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดทำแผนเพื่อให้การช่วยเหลือด้านอาหารช้างและสุขภาพช้างของกลุ่มผู้เลี้ยงช้างซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 หรือ COVID-19 โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  เป็นผู้แทนมอบอาหารช้างเพื่อให้การช่วยเหลือช้างที่ได้รับผลกระทบฯดังกล่าว ณ วันป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีช้างซึ่งได้รับความช่วยเหลือ เป็นจำนวนกว่า 100 เชือก

201722 201723 201724
201725 201727 201726
 201728  201729  201730
 201731  201732  201733
 201734  201735  201736

            วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสุพิน นองมัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายเชษฐา สงวนศิริ ปศุสัตว์อำเภอบัวเชด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ นางศรัณยา กำจัดภัย เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ ได้ออกร่วมคลินิกปศุสัตว์ “ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 จังหวัดสุรินทร์ บูรณาการร่วมกับโครงการ “จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2564”” ณ โรงเรียนบ้านสน หมู่ที่่ 11 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ดังนี้
                1.ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยการแจกเอกสาร คู่มือด้านการเลี้ยงสัตว์
                2.ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ โดยการแจกยาถ่ายพยาธิ ยาบำรุง แร่ธาตุ
                3.ด้านการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยการแจกท่อนพันธุ์หญ้าหวาน
                4.ด้านการตรวจซันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ
                5.ด้านการควบคุมประชากรสุนัข – แมว ในการทำหมัน
                6.ด้านการป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข – แมว
                 โดยมีเกษตรกรผู้รับบริการจำนวน 55 ราย

11 8 7 
 10  1  9
 1  2  4

          วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายจำลอง ผูกดวง  ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพ และ สัตวแพทย์หญิงอรอิณท์  สายนำพาย นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ใน โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์   สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด     และกล่าวรายงาน โดยนางปราณปรียา สายสมบัติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   โดยกำหนดการอบรมในวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองสุรินทร์  โดยบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  การฉีดวัคซีน   และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ...

Cr.เพจ เทศบาลเมืองสุรินทร์

อัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์...บรรณาธิการข่าว

199248 199249 199250
199251 199252 199253
199254