วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ลัดดาวัลย์ รัตนนคร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ข้ามแดน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการด้านการควบคุมโรคระบาดสุกร ณ สถานกักกันสัตว์เอกชนเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วยนายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมให้ข้อมูล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในพื้นที่ 

107071 107072 107073
107074 107075 107076

 

 

            วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.ลัดดาวัลย์ รัตนนคร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ข้ามแดน ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการด้านการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วยนายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ น.สพ.อุดม เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้แทนจากด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมนำเสนอข้อมูลและรับข้อแนะนำแนวทางการดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคในสัตว์ ASF ,LSD และโรคพิษสุนัขบ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

DSC 7110 DSC 7088 DSC 7089
DSC 7145 DSC 7106 DSC 7090

              วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายจำลอง  ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานการประชุมแนวทางการควบคุมและป้องกันโรค lumpy skin ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แก่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์ เนื่องด้วยจังหวัดสุรินทร์พบการรายงานการเกิดโรคในโคนมโคเนื้อกระบืออย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายในวงกว้างเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

83710 83711 83712
83713 83714  

             วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายวรพจน์ ตีทอง ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมพิธีรับมอบเวชภัณฑ์ตามโครงการสนับสนุนเวชภัณฑ์ในการควบคุมแก้ปัญหาโรคระบาด lumpy skin ในโคกระบือปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีนายบุญรวม รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นผู้มอบดังกล่าวเพื่อใช้ในการบริการสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในโค กระบือในพื้นที่ของตำบลท่าสว่างซึ่งประกอบด้วยยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อ ยาปฏิชีวนะ ยาลดไข้แก้ปวด ยาบำรุง อุปกรณ์พ่นยา เป็นต้น เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

91456 91457 91458
91465 91466  

วันที่ 27 พฤษภาคม  2564 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการ Kick off เพื่อป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน " โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดขึ้นตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้กับภาคประชาสังคม และเกษตรกร และบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัมปี สกิน โดยมี นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดต่อในสัตว์ที่สำคัญตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสก่อความเสียหายในสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะโค-กระบือ มีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อโดยโรคดังกล่าว ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน สัตว์ที่ป่วยจะมีอาการที่สังเกตได้คือ พบตุ่มเนื้อบนผิวหนัง และเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์ อาจมีไข้และหายใจลำบาก แท้ง อาจทำให้ตายได้ ณ บารมีฟาร์ม ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

              ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้มีมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยกำหนดใน 5 มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ได้แก่ ควบคุมการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ เฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด การป้องกันและควบคุมแมลงพาหะนำโรค รักษาสัตว์ป่วยตามอาการและ การใช้วัคซีนเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่เป้าหมายตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดในอนาคต ในส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้มีการออกประกาศจังหวัดสุรินทร์ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดในท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตโรคมลพิษระบาดชนิด โรคลัมปี สกิน ในโคนม โคเนื้อ และกระบือ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

83177 83178 83179
83180 83181 83182
83183