วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยนายกำชัย  หมายจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอท่าตูม เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าตูม โดยในช่วงภาคเช้าออกหน่วยบริการและให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ในโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน  ณ วัดสระบัวแดง บ้านปอหมัน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และในช่วงภาคบ่ายได้มอบเวชภัณฑ์สัตว์และพันธุ์สัตว์แก่เกษตรกร ในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ โครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ 3 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

0 1 2
4 5 6
7 8  

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ในพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมุ่งเน้นควบคุมประชากรสัตว์ด้อยโอกาสที่อยู่ในวัด โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดโคกบัวราย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Cr.รูปภาพ: เทศบาลเมืองสุรินทร์

69737 69738 69739
69740 69741 69742
69743 69744  

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายบุญช่วย ชาวนา ปศุสัตว์อำเภอสังขะ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสังขะ อบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรในโครงการและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2564 เกษตรกลุ่มเป้าหมาย 210 ราย ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจของกลุ่ม ให้เกิดการผลิต การจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดได้ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี

25933 25939
25940 25948

                 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยคณะผู้ตรวจมาตรฐานฟาร์มจังหวัดสุรินทร์ นายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  พร้อมด้วย นางวชิราภรณ์  นองมัน  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายธีระ  กงแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนางสาวอรอินท์ สายนำทาน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตรวจประเมิน(ต่ออายุ)การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ(GAP) ทองเบญจฟาร์ม(ศีขรภูมิ) ฟาร์ม ของบริษัท ทองเบญจฟาร์ม จำกัด อำเภอศีขรภูมิ มีกำลังการผลิต 140,000 ตัว/รุ่น พบข้อบกพร่อง ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ ให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เมื่อผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มจังหวัดสุรินทร์จะได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการรับรอง สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป

S 13123614 S 13123616
S 13123618 S 13123617

                วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นผู้แทนพร้อมด้วยนายวรพจน์ ตีทองปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์โค -กระบือซึ่งสูญเสียจากโรคลัมปี สกิน (lumpy skin) โดยมีนายบุญรวม รุ่งเรือง นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าสว่างเป็นประธานมอบจำนวน 29 ราย 31 ตัว เป็นเงิน 408,000 บาท ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งส่วนมากมีความยินดีและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง

172490 172489
172488 172491