ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 2/2562


 

 รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 2/2562 

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 2/2562     

แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ 2/2562     

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 2/2562     

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยขน์ในการปฏิบัติงาน 2/2562

สรุปการติดตามการประเมินผล