ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 1/2565

**********************************


1. รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

2. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน
    2.1 หนังสือขอความเห็นชอบการฝึกอบรมโครงการ
    2.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
    2.3 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานฯ
    2.4 ภาพประกอบการประชุมคณะทำงาน
    2.5 รายชื่อคณะทำงาน
    2.6 รายงานการประชุม

3. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินงาน
   3.1 หนังสือเชิญอบรม
   3.2 ภาพประกอบการอบรม
   3.3 แผนปฏิบัติการชุมชน
   3.4 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   3.5 แบบทดสอบก่อนอบรม
   3.6 แบบทดสอบหลังอบรม

4. หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
   4.1 รายงานผลการพัฒนาบุคคลากร
   4.2 สรุปแบบทดสอบก่อนอบรม
   4.3 สรุปแบบทดสอบหลังอบรม
   4.4 สรุปแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม

5. หลักฐานขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์
   5.1 แบบประเมินติดตาม (ขรก.)
   5.2 แบบประเมินติดตาม (พรก.)
   5.3 การติดตามผลการปฏิบัติงาน

6. ตารางรายงานผล รอบ 1-2565