วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดสุรินทร์โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เป็นกรรมการและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกันออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์โดยมีปศุสัตว์อำเภอศรีณรงค์ ปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ และด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ร่วมสังเกตการณ์  โดยมีผู้ประกอบการที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(รายใหม่) ชนิดสุกร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. จ๊ะจ๋าหมูสด ที่ตั้ง 256 หมู่ 1 ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ กำลังการผลิต 5 ตัว/วัน 2.พิมพ์ประไพ ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ กำลังการผลิต 5 ตัว/วัน ผลการตรวจประเมินพบว่า โรงฆ่าสัตว์ทั้ง 2 แห่ง ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ.1) ต่อไป

S 32137250 S 32137252 S 32137253
S 32137255 S 32137256 S 32137257
S 32137258 S 32137259 S 32137260

    วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายจำลอง  ผูกดวง  ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มอบให้ นส.มหัทธนา  รับงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และ นายทวีศักดิ์  โสรเนตร  ปศุสัตว์อำเภอเขวาสินรินทร์ จัดอบรมเกษตรกร ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กิจกรรมยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ ๓ จำนวน ๓๐ คน เป็นเกษตรกรจาก อำเภอเขวาสินรินทร์ ณ ฟาร์มโคเนื้อกัปตันฟาร์ม  บ้านโชค อ.เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการอบรม

S 124788753 S 124788754 S 124788755
S 124788756 S 124788757 S 124788760
S 124788761 S 124788762 S 124788764

       วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายจำลอง  ผูกดวงปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ พบปะเกษตรกร ที่เข้ารับการอบรม โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกร ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กิจกรรม        ยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๖๐ คน เป็นเกษตรกรจาก อำเภอสังขะและอำเภอศรีณรงค์          ณ ฟาร์มโคเนื้อ ธณัตถ์ฟาร์ม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ            ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการอบรม

S 124731417 S 124731419 S 124731420
S 124731421 S 124731422 S 124731423
S 124731425 S 124731426 S 124731428

         วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกร ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กิจกรรมยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๓๐ คน เป็นเกษตรกรจาก อำเภอบัวเชด ณ ฟาร์มโคเนื้อ ธณัตถ์ฟาร์ม หมู่ ๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการอบรม

S 124756110 S 124747801 S 124756108
S 124747802 S 124756115 S 124756114
S 124747805 S 124747804 S 124756111

        วันที่ 19 เมษายน 2565 จังหวัดสุรินทร์ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์และหารือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการ  ตัวแทน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (รายใหม่) จำนวน 3 ราย และมีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการฆ่าสัตว์ทั้ง 19 แห่ง ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาแผนงานได้พิจารณาเห็นชอบแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์รายใหม่ทั้ง 3 ราย และพิจารณากำหนดแผนดำเนินการตรวจต่ออายุใบญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ทั้ง 19 แห่งต่อไป

6C7FFDB7 C1A6 42F2 AA85 8ABA8E287CC7 6C26DBBC BE23 48A9 A98D 910518585271 7E903876 98A2 441E BEF0 48425E843C47
S 31096851 S 31096902